gym-cl.cz

Kontaktní informace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

sekretariát: +420 487 829 101; gsm: 725 362 335 (7:00 - 15:30)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; GSM brána: 602 220 625 , 775 869 439, ID DS: pfgkkf5

Projekty

Šablony pro SŠ 1 - základní informace

Základní údaje o projektu:

Název školy příjemce

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa, p. o.

Registrační číslo projektu

CZ.02.368/0.0/0.0/16_35/0007878

Název projektu

Vzdělávání pedagogů Gymnázia Česká Lípa 2018-2020

 

Škola realizuje tento projekt v období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020.

Jeho obsahem jsou aktivity směřující k rozvoji kompetencí pedagogů, a to v těchto oblastech:

 

Vzdělávací kurzy – rozsah 8, 16 a 24 hodin

Sdílení zkušeností s pedagogy na jiných školách

Stáž u zaměstnavatele (Vysoká škola)

Kariérové poradenství

Evropa hrou- 18. 6. 2015 -Projektový den EU na ZŠ Partyzánská v České Lípě

ZŠ Partyzánská byla vybrána, aby připravila projektový den pro své žáky i ostatní zájemce. Tento den bude patřit zemím Evropské Unie, se kterými se návštěvníci seznámí naučně-zábavnou formou. V odpoledních hodinách pak proběhne informační školení programu Erasmus+, které organizují zástupci Domu zahraničních služeb Praha. I na toto školení je pro zájemce volný přístup, zejména pak pro učitele.

Číst dál...

Metodické centrum geografie

Cílem metodického centra geografie je obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími zeměpisu a příbuzných předmětů z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené také učitelům, kteří se věnují této oblasti zájmově nebo využívají některé poznatky z těchto předmětů pouze průřezově a motivačně.

Touto formou chceme nabídnout periodická metodická setkání, kde se budeme snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy zeměpisu a souvisejících předmětů, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ, dále máme možnost kontaktovat lektory a odborníky z oboru.

První dva roky budou metodická setkání probíhat pod záštitou Libereckého kraje a doufáme, že potom už budou pokračovat automaticky, protože nás to bude bavit a budeme se chtít setkávat a vyměňovat si své zkušenosti a nápady.

Kromě metodických setkání by v rámci projektu mělo vzniknout webové prostředí, kam bude možné vkládat nápady, postřehy, zkušenosti a sdílet názory s dalšími kolegy. Tímto vás prosíme, pokud víte o zajímavých stránkách k výuce biologie nebo se chcete podělit o zajímavé náměty ze své výuky nebo víte o exkurzi, která podpořila výuku zeměpisu tak kontaktuje garanty metodického centra a poskytněte jim příslušné informace a materiály, které zveřejníme zde na webu.

Kontakty na garanty metodického centra geografie:   

Mgr. Jana Mlynářová            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hana Mrázová              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace z činnosti metodického centra geografie:

2. metodické setkání - 6. 2. 2014

Materiály z metodického setkání:


1. metodické setkání - 28. 11. 2013

Materiály z metodického setkání:

 

Metodické centrum biologie

 

Cílem metodického centra biologie je obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími biologie a příbuzných předmětů z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené také učitelům, kteří se věnují této oblasti zájmově nebo využívají některé poznatky z těchto předmětů pouze průřezově a motivačně.

Touto formou chceme nabídnout periodická metodická setkání, kde se budeme snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy biologie a souvisejících předmětů, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ, dále máme možnost kontaktovat lektory a odborníky z oboru.

První dva roky budou metodická setkání probíhat pod záštitou Libereckého kraje a doufáme, že potom už budou pokračovat automaticky, protože nás to bude bavit a budeme se chtít setkávat a vyměňovat si své zkušenosti a nápady.

Kromě metodických setkání by v rámci projektu mělo vzniknout webové prostředí, kam bude možné vkládat nápady, postřehy, zkušenosti a sdílet názory s dalšími kolegy. Tímto vás prosíme, pokud víte o zajímavých stránkách k výuce biologie nebo se chcete podělit o zajímavé náměty ze své výuky nebo víte o exkurzi, která by se hodila k výuce biologie tak kontaktuje garanty metodického centra a poskytněte jim příslušné informace a materiály, které zveřejníme zde na webu.

Kontakty na garanty metodického centra biologie:      

Mgr. Lenka Tulková   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Milan Bárta       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace z činnosti metodického centra biologie:

Parazitologie - prezentace

1. metodické setkání - 21. 11. 2013

Materiály z metodického setkání:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Základní informace o projektu

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech. 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.
  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
  • Zkrácený název projektu: TechUp
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč
  • Příjemce dotace: Liberecký kraj
  • Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

Zapojení GČL do projektu

1. Metodická centra biologie a geografie

Metodická centra budou vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné potenciálně zapojeným pedagogům. Náplní metodického centra bude zajišťovat realizaci periodických (zpravidla čtyřikrát v průběhu školního roku) setkání pedagogů, zabezpečovat přenos invormací o aktivitách v jednotlivých oborech, sdílení vzdělávacího obsahu. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií. Metodické centrum bude působit průběžně vůči všem pedagogům daného oboru prostřednictvím sítě internet. Cílem aktivity je stimulovat spolupráci pedagogů, přičemž "institucionalizace" výměny zkušeností umožní vnést do této oblasti větší míru koordinace, což bude mít zpětně dopad na zvýšení kvality vzdělávání. 

Na naší škole budou působit metodická centra v oborech biologie a geografie. Cílem těchto metodických setkání je též obnovit či vytvořit vzájemně užitečné a inspirující kontakty mezi vyučujícími biologie a zeměpisu z různých škol, zaměřené na podporu výuky těchto předmětů. Dveře jsou otevřené nejen učitelům, kteří tyto předměty vyučují, ale také učitelům, kteří se věnují těmto oblastem zájmově nebo využívají některé poznatky ve výuce pouze průřezově nebo motivačně.

Touto formou se chceme také snažit o rozvoj komunikace mezi pedagogy, o výměnu zkušeností, o posílení vazby mezi výukou na ZŠ a SŠ.

Kontaktní osoby:

  • Metodické centrum - biologie: Mgr. Lenka Tulková, Mgr. Milan Bárta
  • Metodické centrum - geografie: Mgr. Jana Mlynářová, Mgr. Hana Mrázová

2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo, současně umožní hlubší pochopení látky, nabytí praktických zkušeností a rozvoj dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve škupině.

Hrátky s přírodními vědami

Cílem je podchytit a motivovat žáky (primy) prvního ročníku osmiletého studia k zájmu o biologii, chemii a následně ostatní přírodovědné předměty. Obsahem práce v prvním roce projektu bude zábavnou formou prohlubovat vědomosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a zapojovat je do přírodovědných soutěží (např. Biologická olympiáda – světlo a barvy v přírodě, Zlatý list – les, meteorologie apod.). 

Přirodovědný kroužek

Kroužek je určen žákům s hlubším zájmem pro biologii. Jedním z hlavních cílů je motivovat žáky pro další vzdělávání v přírodovědných oborech. Kroužek by měl účastníkům zajímavou formou rozšířit znalosti a dovednosti v návaznosti na školní vzdělávací program.
Část aktivit bude probíhat ve škole. Obsahem budou např. mikroskopická pozorování, určování přírodnin, seznámení se s biologickými portály. Vzhledem k tomu, že kroužek je určen pro žáky s hlubším zájmem o biologii, napomůže náplň kroužku také k jejich přípravě na biologické soutěže. Část aktivit bude probíhat i v terénu. Zde by se měli žáci seznámit s metodami zkoumání přírody a s jejich pomocí zvládnou např. zhodnotit stav přírody ve svém okolí. 


3. Spolupráce ZŠ a SŠ

Rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol v rámci povinného vzdělávání
 
Těžištěm celého projektu je podpora spolupráce středních a základních škol. Bude se jednat o konkrétní rozvoj spolupráce prostřednictvím sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. Aktivity zahrnují projektové dny realizované učiteli středních škol a tzv. aktivity vzájemného učení, kdy aktivity připravují žáci středních škol pro žáky základních škol.
 

4. Exkurze
 
Využívání technických a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru 
 
Tyto exkurze  budou doplňovat jednak volnočasové aktivity realizované pro žáky středních škol, jednak rozšiřovat učivo v rámci povinného vzdělávání a zatraktivní tak vzdělávání se v technických a přírodovědných oborech.
Před každou exkurzí a po ní budou probíhat aktivity vztažené k plánované exkurzi - žáci by si sami připravovali informace, v návaznosti na získané znalosti by pak připravovali vlastní práce o získaných znalostech.
 

5. Vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen

Vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen

V rámci této aktivity budou na partnerských školách realizovány cílené investice do vybavení v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání, které následně budou sloužit pro další aktivity projektu a pro povinné vzdělávání žáků partnerských škol. Vybavení učeben umožní zvýšit kvalitu vzdělávání v souladu s požadavky kurikulární reformy.

Neinvestiční podpora výuky

V rámci této klíčové aktivity budou pořízeny výukové pomůcky, nástroje a přístroje, které umožní zkvalitnit výuku a budou podkladem pro další klíčové aktivity. Pořizované vybavení tak bude sloužit nejen žákům středních škol, ale také žákům škol základních, kteří se do projektu zapojí.
 

 

 
 
Jste zde: Home Projekty